Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu (Internatıonal Alī Al-Qūshjī Symposıum)

18.11.2024

ULUSLARARASI ALİ KUŞÇU SEMPOZYUMU

(Vefatının 550. Yıldönümü Münasebetiyle)

INTERNATIONAL ALĪ AL-QŪSHJĪ SYMPOSIUM

(On the 550th anniversary of his death)

İstanbul

18-20 Kasım 2024 | November 18-20, 2024

Hicri takvime göre 7 Şaban 879 tarihinde İstanbul’da vefat eden ve Eyüp Sultan Haziresine defnedilen, İslam Felsefe-Bilim Tarihinde erken ve geç yenilenme dönemlerinin kesişiminde yer alan Ali Kuşçu’nun 17 Aralık 2024 günü vefatının 550. yıl dönümüdür. Bu vesileyle Ali Kuşçu’nun çeşitli disiplinlerdeki çalışmalarını akademik kurallar çerçevesinde incelemek, tartışmak ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle 18-20 Kasım 2024 tarihinde Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu düzenlenecektir.

Ali Kuşçu dil, mantık, matematik, kelam, tefsir ve dil bilimleri başta olmak üzere çeşitli ilimlerde temayüz etmiş bir isimdir. Timurlu hükümdarı Uluğ Bey’in himayesinde Semerkant’ta yetişmiş, Semerkant Matematik-Astronomi Okulu’nun baş aktörlerinden biri olarak nazarî ve gözlemsel astronomi çalışmaları ile hem tarihte en etkili astronomi metinlerinden Uluğ Bey Zici’nin yazılmasında pay sahibi olmuş hem de kendi telifleriyle matematik bilimlerde dönemi içerisinde geniş coğrafyalarda temel başvuru kaynakları ortaya koymuş, dinî ilimlerdeki eğitim ve entelektüel tartışmalara da katkılarda bulunmuştur. Kelâmî, Meşşâi, İşrâkî ve Ekberî tutumlar çerçevesinde oluşan düşünce geleneklerine dayanan canlı bilim ortamı içinde kendi özgün bakış açısını hissettirmiştir. Buna ek olarak, Ali Kuşçu'nun İstanbul’a ailesi ve öğrencileriyle göçmesi hem Semerkant Okulu'nun küreselleşmesini sağlamış hem de kendi eserlerinin farklı dillere çevrilerek geniş bir coğrafyada yankı bulmasına neden olmuştur. Bu durum Ali Kuşçu’yu bilginin dolaşımı ve farklı kültürler arasındaki etkileşimin konusu olması bakımından da müstesna bir yere yerleştirmiştir.

Ali Kuşçu’nun Semerkant Rasathanesi ve Uluğ Bey’le irtibatından dolayı literatürde astronomluğu ve matematikçiliği etrafında örülen baskın bir anlatı mevcuttur. Halbuki matematik bilimlerindeki katkısını ayrıntılı bir biçimde ortaya koyan çalışmaların yeterli olduğu söylenemez. Dahası, kelâm eseri Şerhu’t-Tecrîd ve dil eseri Unkûdu'z-Zevâhir başta olmak üzere diğer eserleriyle de döneminde ve sonrasında etkisi düşünce tarihinde izlenebilmektedir.

Ali Kuşçu ve eserlerinin farklı perspektiflerden araştırma konusu kılınması önemlidir. Ayrıca, Ali Kuşçu’nun entelektüel gelişimine ve etki sahası oluşturabilmesine zemin hazırlayan tarihî bağlamın da masaya yatırılması gerekmektedir. Ali Kuşçu ve eserlerinin İslam felsefe-bilim tarihi açısından önemine işaret etmeyi ve literatüre bu açıdan katkıda bulunmayı hedefleyen sempozyumda sunulacak yazma kaynaklara dayalı yeni araştırmalardan oluşan tebliğlerden seçilenler hakem değerlendirmesi sonrasında editörlü kitapta yayınlanacaktır.

International Alī al-Qūshjī  Symposium, co-organized by Istanbul Medeniyet University Institute of History of Science and Turkish Academy of Sciences (TÜBA), will be held on November 18-20, 2024, to commemorate the 550th anniversary of the passing of Alī al-Qūshjī, a prominent figure situated at the intersection of early and late renewal periods in the history of Islamic philosophy and science, who passed away in Istanbul and was buried in the Eyüp Sultan Cemetery on 7 Sha'ban 879 according to the Hijri calendar.

Alī al-Qūshjī excelled in diverse fields of study, including language, logic, mathematics, kalām, exegesis, and linguistics. He was educated under the patronage of Timurid ruler Ulugh Beg in Samarkand, where he played a significant role in both theoretical and observational astronomy at the Samarkand School of Mathematics and Astronomy. His contributions not only facilitated the writing of the influential astronomical text, the "Zīj-i Ulugh Beg" but also established his own authored works as fundamental references in mathematics across vast geographical regions of his time. Additionally, he made contributions to religious sciences and participated in intellectual debates within the traditions of Kalāmī, Mashshā’ī, Ishrāqī and Akbarī thought, showcasing his unique perspective amidst a vibrant scientific environment. Furthermore, Alī al-Qūshjī's migration to Istanbul with his family and students facilitated the globalization of the Samarkand School and led to the translation of his works into various languages, thus gaining resonance in a broader geographical area. This positioning of Alī al-Qūshjī within the circulation of knowledge and intercultural interaction underscores his exceptional place in intellectual history.

Despite the prevalent narrative focusing on his affiliation with the Samarkand Observatory and his connection with Ulugh Beg, it is imperative to acknowledge that existing studies may not sufficiently highlight his contributions to mathematical sciences. Moreover, his influence can be traced in the history of thought through his kalāmic work "Sharh al-Tajrīd" and linguistic work "Unqūdu'z-Zawāhir," among others.

Thus, it is crucial to explore Alī al-Qūshjī and his works from various perspectives. Additionally, examinig the historical context that facilitated his intellectual development and impact is essential. The symposium aims to emphasize the significance of Alī al-Qūshjī and his works in the history of Islamic philosophy and science, contributing to the literature from this perspective. The papers to be presented at the symposium will be based on new research on manuscript sources. Selected papers presented at the symposium, based on new research relying on written sources, will undergo peer review and be published in an edited volume.

Önerilen Araştırma Konuları

Ali Kuşçu’nun entelektüel biyografisi

Ali Kuşçu’da kelam ve felsefe

Ali Kuşçu ve İşrâkî gelenek

Ali Kuşçu’da metafizik

Ali Kuşçu'da tabiat bilimleri

Ali Kuşçu ve teorik astronomi

Semerkant Rasathanesi ve Ali Kuşçu’nun zîc literatürüne katkısı

Ali Kuşçu’nun matematik eserleri

Ali Kuşçu’da dil bilimleri ve dil felsefesi

Ali Kuşçu’nun tefsir alanına yaptığı katkılar

Ali Kuşçu’nun eserleri ve görüşleri bağlamında öğrencileri ve takipçileri

Timurlu ve Osmanlı entelektüel hayatının bir parçası olarak Ali Kuşçu

Ali Kuşçu’nun eserlerinin ortaya çıkardığı bilimsel tartışmalar

Ali Kuşçu’nun eserlerinin farklı dillerdeki çevirileri ve etkileri

Günümüz literatüründe Ali Kuşçu

Suggested Research Topics

The intellectual biography of Alī al-Qūshjī

Kalām and philosophy in Alī al-Qūshjī

Alī al-Qūshjī and the Ishraqi tradition

Metaphysics in Alī al-Qūshjī

Natural sciences in Alī al-Qūshjī

Alī al-Qūshjī and theoretical astronomy

Samarkand Observatory and Alī al-Qūshjī's contribution to the zīj literature

Alī al-Qūshjī's mathematical works

Linguistics and philosophy of language in Alī al-Qūshjī

Alī al-Qūshjī's contributions to the field of exegesis

Alī al-Qūshjī's students and followers in the context of his works and views

Alī al-Qūshjī as part of Timurid and Ottoman intellectual life

The scientific debates that Alī al-Qūshjī's works have generated

Translations of Alī al-Qūshjī's works in different languages and their effects

Alī al-Qūshjī in today's literature

YAZIM KURALLARI

ÖZET

Unvan (TR-ENG)

İsim-Soyisim

Kurum (TR-ENG)

E-Posta

ORCID ID

Kısa CV (150 kelime) (TR-ENG)

Makale Başlığı (TR-ENG)

Öz (200 kelime)

Anahtar Kelimeler

TAM METİN

Makalelerin “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” sistemine uygun olarak 4.000-12.000 kelime hacminde hazırlanması gerekmektedir.

WRITING RULES

ABSTRACT

Title (TR-ENG)

Name-Surname

Institution (TR-ENG)

E-Mail

ORCID ID

Short CV (150 words) (TR-ENG)

Article Title (TR-ENG)

Abstract (200 words)

Keywords

FULL TEXT

Articles should be prepared in a volume of 4.000-12.000 words in accordance with the “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” system.

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderimi için Son Tarih : 15 Haziran 2024 

Kabul Edilen Tebliğlerin İlanı: 15 Temmuz 2024

Makale Teslimi için Son Tarih: 15 Eylül 2024

E-POSTA: symposium@tuba.gov.tr 

IMPORTANT DEADLINES

Deadline for Abstract Submission: June 15, 2024

Announcement of Accepted Papers: July 15, 2024

Deadline for Full Text Submission: September 15, 2024

E-MAIL: symposium@tuba.gov.tr