Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Dinî Metinlerin Yorumunda Kesinlik Arayışı Sempozyumu

31.05.2024

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı tarafından “Dinî Metinlerin Yorumunda Kesinlik Arayışı” başlıklı bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum 31 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi Ziraat Bankası Salonunda gerçekleşecektir. Sempozyum tüm ilgililerin katılımına açıktır. Sempozyum duyurusu ve program kitapçığı bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Sempozyum Duyurusu:

"İslam dininin temel kaynağı olan Kur’an ve hadis metinlerini doğru anlamak temelde Kur’an’ın nazil olduğu dönemde kullanılan Arapçanın bilinmesi ile ilişkilidir. Aksi takdirde ilgili sözün, mütekellimin maksadı dışında değerlendirilmesi ile hatalı yorumlara ve yanlış hükümlere varılır. Dilin zamanla değişmesi ve mecaz gibi farklı anlam olasılıklarına maruz kalması, dini metinlerin mütekellimin murat ettiği şekilde yorumlanmasını zorlaştırır. Ayrıca sözlük ve gramer bilgisinin kesin bilgi ifade eden mütevatir haber türünden olmaması da lafız ve anlam arasındaki ilişkinin tespit edilmesini güçleştiren faktörler arasındadır. Bu anlama işi dil bilimleri başta olmak üzere hemen her İslami ilimin ilk basamaklarından birini oluşturur. İslam alimleri, zikredilen nedenlerden dolayı kelimeden metne kadar çeşitli dil birimlerinde kesin anlama ulaşma yolundaki engelleri aşmak için birtakım teoriler geliştirmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belâgatı anabilim dalı tarafından düzenlenecek olan bu sempozyumda yukarıda belirtilen sebeplerden hareketle Kur’an ve hadis metinlerinin şâriin muradını yansıtacak şekilde anlaşılmasını hedefleyen, dilde kesinliğe ilişkin bakış açılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Buna göre Fahreddin er-Râzî, Şâtıbî ve Kâdī Abdülcebbâr gibi farklı düşünce geleneklerine bağlı âlimlerin dini metinleri doğru yorumlama bağlamında geliştirdikleri teoriler, alanında uzman kişiler tarafından incelenecektir. Böylelikle İslam düşünce geleneğinin ortaya koyduğu yorum teorileri ile çeşitli kelamî ve fıkhî ekollerin konuya ilişkin yaklaşımları belirlenecektir. Konu Arap dili açısından lafız ve anlam arasındaki ilişki yani delalet boyutuyla tartışıldıktan sonra tefsir, kelam ve fıkıh usulü disiplinlerinin lafzi delillerin kesinliği problemini nasıl ele aldığı ortaya koyulacaktır.”

Program kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.